Statuten HuurdersPlatform Seyst

Van Rhijn notarissen te Zeist

STATUTENWIJZIGING

Heden, elf oktober tweeduizend zeventien,
verschenen voor mij, mr Maria Margaretha Elings-van Hooidonk, notaris met plaats van vestiging Zeist:
1. de heer Robert Antonius Willebrordus DE WIT,

2. de heer Joost Cornelis VAN VALKENGOED,

te dezen handelende als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: BEWONERSVERENIGING SEYST, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te 3703 VJ Zeist, Couwenhoven 2100, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30237946,
hierna te noemen: de vereniging.
./. De comparanten, handelend als gemeld, verklaren dat de algemene ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering van zesentwintig juli _ tweeduizend zeventien heeft besloten tot wijziging van de statuten, blijkende _
van dit besluit uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van die vergadering.
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaart de comparante, handelend als vermeld, de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen, _
zodat zij komen te luiden als volgt:

VASTSTELLING BEGRIPPEN
In deze statuten wordt gebruik gemaakt van de volgende begrippen:
Woongoed Zeist: de stichting: Stichting Woongoed Zeist, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te 3702 AH Zeist, Steniaweg 44,en haar rechtsvoorgangers, ook te noemen: Woongoed;
Bewoner: a. de huurder die een huurcontract heeft gesloten met Woongoed;
b. de medehuurder in de zin van de artikelen 7: 266 en 267 BW; _
c. de persoon zoals bedoeld in artikel 7: 268 lid 1 BW;
d. degene die de woongelegenheid, met toestemming van Woongoed, (onder)huurt van de huurder die hem huurt van Woongoed;
e. degene die naast de huurder met instemming van Woongoed in de gehuurde woongelegenheid zijn hoofdverblijf heeft;

f. degene die als eigenaar woonachtig is in een woongebouw waarin Woongoed als eigenaar (van appartementsrechten) participeert.
Werkgebied: Woningen, percelen of objecten die eigendom zijn van- dan wel in beheer zijn bij Woongoed;
Contactpersoon: Lid van de vereniging die als natuurlijk persoon de bewoners van het complex waar hij/zij woonachtig is vertegenwoordigt;
Bewonerscommissie : Groep van personen die als informele of formele vereniging tezamen lid is van de vereniging en als commissie de belangen van de bewoners van een complex waar zij woonachtig zijn, vertegenwoordigt;
Complex: een verzameling van tenminste vijfentwintig (25) in elkaars nabijheid gelegen woongelegenheden die door Woongoed financieel, administratief en beheertechnisch als een eenheid worden beschouwd;
Vertegenwoordigingen : Bewonerscommissies en contactpersonen;
Samenwerkingsovereenkomst: De samenwerkingsovereenkomst tussen _
Woongoed en de vereniging.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: HuurdersPlatform Seyst.
2. De vereniging is gevestigd te Zeist.

DUUR
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
De vereniging is een voortzetting van de eerder bestaande Bewonersvereniging Seyst, opgericht op vier maart tweeduizend acht.

DOEL
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van bewoners van het werkgebied, zowel ten aanzien van het werkgebied zelf, als
ten aanzien van het ondersteunen van de leden bij hun taken, het bevorderen _
van het onderlinge overleg van de leden, de leefbaarheid en het welzijn in het _
werkgebied, alsmede het samenwerken met andere organisaties en voorts al hetgeen met één en ander verband houdt in de meest ruime zin van het woord.

LEDEN
Artikel 4
De vereniging kent leden.
Artikel 5
Leden van de vereniging zijn:
a. contactpersonen; of
b. bewonerscommissies;

c. die overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 dezer statuten als zodanig zijn toegelaten.

TOELATING
Artikel 6
1. Het lidmaatschap staat open voor de vertegenwoordigingen van bewoners.
2. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur, dat binnen vier maanden na de aanmelding over de toelating beslist.
3. Bij niet-toelating heeft de betrokkene recht van beroep op de algemene vergadering.
4. Het bestuur kan potentiële leden uitnodigen lid te worden van de vereniging.
5. Een en ander is nader vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement betreffende de toetreding, alsmede de rechten en verplichtingen van leden tot de HuurdersPlatform Seyst.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden of verhuizing buiten het complex van een contactpersoon;
b. ontbinding van een bewonerscommissie van een complex;
c. door opzegging door een lid, hetgeen schriftelijk moet geschieden aan _
het bestuur;
d. door opzegging namens de vereniging door het bestuur; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten of huishoudelijk reglement gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, niet op juiste wijze de bewoners vertegenwoordigt, dan wel hen door de wijze van vertegenwoordiging aantoonbaar schade toebrengt, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
e. door ontzetting door het bestuur wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen en besluiten der vereniging, of de vereniging_
op onredelijke wijze benadeelt.
2. Van een besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving, beroep open op de algemene vergadering. _
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 8
1. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door _
de algemene vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting te verlenen.
2. De leden zijn verplicht om hun verplichtingen welke uit het huishoudelijk _

reglement en de samenwerkingsovereenkomst met Woongoed voortvloeien na te komen.
3. Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden kennis te dragen van _
de inhoud van de statuten, het huishoudelijk reglement en de samenwerkingsovereenkomst met Woongoed.
4. De leden hebben recht om aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen en gebruik te maken van de eigendommen van de vereniging.
5. Bij het einde van het lidmaatschap eindigen de rechten van de betrokkene _
jegens de vereniging.

BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit bewoners.
2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste elf _
leden.
Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, onverminderd de verplichting voor het bestuur om zo spoedig mogelijk in de vacature te doen voorzien.
3. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar, in overeenstemming met een plaats in het rooster van aftreden.
4. Na afloop van deze periode zijn zij terstond herkiesbaar, met dien verstande dat de totale aaneengesloten bestuurstermijn van het betreffende bestuurslid niet langer dan negen (9) jaar mag zijn.
5. Jaarlijks treden tenminste twee bestuursleden af, volgens een door het bestuur te stellen rooster.

DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 10
1. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
2. De overige functies van de bestuursleden, waaronder die van secretaris, penningmeester, en van de plaatsvervangers, worden door het bestuur verdeeld.

BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11
1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten, binnen het kader van de doelstelling.
3. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor:
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden een beroep worden gedaan.
Artikel 12
De vereniging wordt uitsluitend in en buiten rechte vertegenwoordigd door het gehele bestuur en/ of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Terzake kan bij huishoudelijk reglement een nadere regeling worden getroffen.

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 13
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak de voorzitter, dan wel twee bestuursleden zulks nodig achten.
2. Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/ derde van het aantal bestuursleden aanwezig is.
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich voor het betreffende voorstel verklaren. Van een aldus _
genomen besluit wordt aantekening gehouden in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering.

EINDE VAN HET BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 14
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het verstrijken van de zittingsduur;
b. door bedanken;
c. door het beëindigen van het bewonerschap;
d. door ontslag krachtens besluit van de algemene vergadering;
e. door overlijden.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur en wel schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
2. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het _ uitbrengen van één/ tiende gedeelte der stemmen; indien aan het verzoek _
binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroepen van de algemene vergadering overgaan.

TOEGANG EN STEMRECHT - BESLUITVORMING
Artikel 16
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden en alle door het bestuur genodigden, alsmede alle bewoners.
2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft minimaal één stem. _
3. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
4. Aan een lid kunnen meer stemmen worden toegekend gebaseerd op het aantal woningen dat door het betreffende lid vertegenwoordigd wordt.

5. De toekenning van stemmen wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
6. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

VERENIGINGSJAAR - JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 17
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar brengt het bestuur _
op een algemene vergadering (jaarvergadering) zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
3. De rekening en verantwoording wordt onderzocht door een kascommissie _
bestaande uit twee personen die geen zitting mogen hebben in het bestuur, jaarlijks te benoemen door de algemene vergadering en welke kascommissie aan de jaarvergadering verslag uitbrengt van zijn bevindingen.
4. Goedkeuring door de jaarvergadering van de rekening en verantwoording _
strekt het bestuur tot décharge.

GELDMIDDELEN
Artikel 18
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies van leden, bijdragen van begunstigers, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies, andere bijdragen, waaronder begrepen de bijdrage van Woongoed en opbrengsten uit vermogen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19
De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met deze statuten, en waarin regelingen worden getroffen die naar de mening van het bestuur of de algemene vergadering noodzakelijk of gewenst zijn.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 20
1. Wijziging van deze statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van _ een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat_
aldaar wijzigingen van de statuten worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een _
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten de tekst van de voorgestelde statutenwijziging ten minste zeven dagen vóór de vergadering aan de leden toesturen of tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is _
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/ derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING
Artikel 21
1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten door de algemene _
vergadering.
2. Het bepaalde in artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
3. Een besluit tot ontbinding dient tevens te bevatten:
a. benoeming van een commissie van liquidateuren, bestaande uit drie personen;
b. aanwijzing van de middelen tot dekking van een eventueel nadelig liquidatiesaldo;
c. bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met het doel van de vereniging.

SLOTBEPALING
Artikel 22
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, alsmede in alle geschillen, die tussen de leden terzake van de verenigingsbepalingen mochten rijzen, beslist het bestuur, onder gehoudenheid van verslag aan de algemene vergadering.
SLOT
WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte _
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en _
met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

_DSC4504